0
Košík 0 ks

Žiadne produkty v košíku.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby


Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť RETRY, s.r.o., so sídlom Kupeckého 15, 902 01 Pezinok, IČO 44 699 026, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 58005/B (ďalej len „spoločnosť RETRY“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť RETRY má zodpovedného zástupcu – Juraj Gago, e-mailová adresa juraj.gago@madeingermany.sk, telefónne číslo 0903 200 607.


2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí
Spoločnosť RETRY spracúva
(i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti RETRY),
(ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii,
(iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je
 v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“),
 v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RETRY je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia,
 v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti RETRY.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
• spoločnosť TOPTRANS SLOVAKIA s.r.o., Dopravná 3974 Topoľčany 955 01, IČO: 46 864 865, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo 32819/N, dopravca
• spoločnosť IRISOFT, s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín 911 01, IČO: 36 332 275, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo 14274/R, poskytovateľ internetových služieb
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
b) Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu
Spoločnosť RETRY spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RETRY je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
c) Nezáväzná objednávka tovaru
Spoločnosť RETRY spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RETRY je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru. Príjemcami osobných údajov je spoločnosť RETRY. Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.
d) Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni
Spoločnosť RETRY spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RETRY je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť TOPTRANS SLOVAKIA s.r.o., Dopravná 3974 Topoľčany 955 01, IČO: 46 864 865, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo 32819/N, dopravca
• spoločnosť IRISOFT, s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín 911 01, IČO: 36 332 275, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo 14274/R, poskytovateľ internetových služieb.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.
e) Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť RETRY spracúva pre účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RETRY je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť IRISOFT s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín 911 01, IČO: 36 332 275, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo 14274/R, poskytovateľ internetových služieb.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
f) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
Spoločnosť RETRY spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RETRY je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné. Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť IRISOFT s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín 911 01, IČO: 36 332 275, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo 14274/R, poskytovateľ internetových služieb
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.
g) Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť RETRY spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou . RETRY je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
h) Súťaže na Facebooku
Spoločnosť RETRY spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RETRY je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je
• spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

i) Poskytovanie podpory cez Facebook
V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť RETRY bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou RETRY je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
Príjemcom osobných údajov je
• spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.
j) Uplatňovanie nárokov spoločnosti RETRY
Spoločnosť RETRY spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti RETRY nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou RETRY, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti RETRY, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti RETRY. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RETRY je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti RETRY. Oprávneným záujmom spoločnosti RETRY je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti RETRY.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti RETRY uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
k) Plnenie zákonných povinností spoločnosti RETRY
Spoločnosť RETRY spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti RETRY. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou RETRY je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou RETRY. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

l) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
Príjemcom osobných údajov je nasledovný sprostredkovateľ:
• Heureka Group a.s., Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 07822774, spoločnosť zapísaná u Městského soudu v Praze, vložka B 24131


3. Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo
a) požadovať prístup k osobným údajom,
b) na opravu osobných údajov,
c) na vymazanie osobných údajov,
d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo na prenosnosť osobných údajov,
f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti RETRY:
• písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
• elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu,
• telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

4. Príslušné právne predpisy


Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.
RETRY, s.r.o.