0
Košík 0 ks

Žiadne produkty v košíku.

Všeobecné obchodné podmienky

Retry s.r.o.

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú rozsah práv a povinností, ktoré vznikajú medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.madeingermany.sk (ďalej len „Obchodné podmienky“).

I.
Úvodné ustanovenia

• Predávajúcim je spoločnosť RETRY, s.r.o., so sídlom Kupeckého 15, 902 01 Pezinok, IČO: 44 699 026, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 58005/B (ďalej aj len „predávajúci“).

• Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej spolu len „kupujúci“ a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“).

• Podnikateľom je osoba, zapísaná v Obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „podnikateľ“).

• Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

• Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ a zaslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto Obchodných podmienok, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov, a to v znení účinnom v momente odoslania Objednávky. Predávajúci sa zaväzuje doručiť kupujúcemu spolu s potvrdením Objednávky aj Obchodné podmienky spolu s Reklamačným poriadkom a Informáciou o ochrane a spracúvaní osobných údajov, a to na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu v zaslanej Objednávke.

II.
Kúpna zmluva

• Kupujúci objednáva tovar vyplnením formulára dostupného na internetovej stránke www.madeingermany.sk elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „Internetový obchod“) v časti objednávka, a to vyplnením všetkých údajov, ktoré sú vo formulári označené ako povinné a aktívnym vyjadrením súhlasu s Obchodnými podmienkami (ďalej len „Objednávka“).
• Informácie o tovare (t.j. hlavné vlastnosti tovaru), ktorý je predmetom Objednávky sú prístupné na Internetovom obchode.
• Objednávka sa považuje za odoslanú na základe zakliknutia možnosti „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúcim a doručenú predávajúcemu na základe vygenerovaného potvrdenia o prijatí Objednávky zo systému predávajúceho (ďalej len „Potvrdenie Objednávky“) kupujúcemu. Predávajúci najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia Potvrdenia Objednávky preverí dostupnosť tovaru, platných cien a termín dodania požadovaného tovaru kupujúcim v zmysle Objednávky. Pre vylúčenie pochybností Potvrdenie Objednávky sa nepovažuje za uzavretie kúpnej zmluvy, t.j. Potvrdenie Objednávky je len potvrdením o doručení Objednávky predávajúcemu.
• Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú dňom doručením potvrdenia (e-mailu) zo strany predávajúceho s názvom – „Záväzné potvrdenie objednávky“, a to v lehote 10 pracovných dní na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci do Objednávky zadal ako kontaktný e-mail (ďalej len „Záväzné potvrdenie“). V prípade zistenia zmeny ceny a/alebo zmeny termínu dodania tovaru je predávajúci povinný informovať kupujúceho. Oznámenie zmeny ceny a/alebo termínu dodania tovaru uvedeného v Objednávke sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho; predávajúci vyzve kupujúceho na odsúhlasenie zmeny podmienok dodania tovaru v zmysle Objednávky, a to v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zo strany predávajúceho kupujúcemu; kúpna zmluva sa v tomto prípade považuje za uzavretú doručením Záväzného potvrdenia takto zmenenej a kupujúcim odsúhlasenej Objednávky (t.j. po odsúhlasení zmien podmienok dodania tovaru v zmysle Objednávky zo strany kupujúceho) kupujúcemu. Záväzné potvrdenie obsahuje najmä, avšak nie výlučne údaje o a špecifikácii tovaru, ktorý má byť zo strany predávajúceho dodaný na základe Objednávky kupujúcemu, informácie o cene tovaru, dodacej lehote tovaru, mieste dodania, informácie o dodacích podmienkach (spôsob a termín dodania tovaru), údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), informácie o kupujúcom a prípadne iné údaje. Záväzné potvrdenie sa zároveň považuje za potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), s čím kupujúci odoslaním Objednávky vyjadruje súhlas. Pre vylúčenie pochybností kúpna zmluva nie je uzavretá v prípade, ak kupujúcemu nie je doručené Záväzné potvrdenie.

III.
Platobné a dodacie podmienky

• V Objednávke si kupujúci súčasne zvolí spôsob platby a spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim. Predávajúci poskytuje kupujúcemu bezplatné doručenie tovaru uvedeného v Objednávke.
• Spôsob dopravy tovaru zadaného v Objednávke je:
• osobný odber v prevádzke predávajúceho, alebo
• kuriérom – doručovateľom, s ktorým má predávajúci uzavretý v čase dodania tovaru zmluvný vzťah, na adresu uvedenú kupujúcim v Objednávke.
• Kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru jedným z nasledovných spôsobov:
• hotovosť
• na dobierku,
• bankovým prevodom pred dňom doručenia tovaru v zmysle Objednávky,
• na základe nákupu na splátky formou služby „Quatro“.
• Predávajúci uvádza na Internetovom obchode kúpnu cenu vrátane príslušnej DPH platnej v čase tvorby Objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v zmysle kúpnej zmluvy zvoleným spôsobom v Objednávke, najneskôr pri prevzatí tovaru, resp. v prípade úhrady kúpnej ceny na základe nákupu na splátky formou služby „Quatro“ v súlade s podmienkami spoločnosti poskytujúcej službu nákupu na splátky. V prípade bankového prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú dňom pripísania výšky peňažných prostriedkov zodpovedajúcej výške kúpnej ceny tovaru dodaného na základe uzavretej kúpnej zmluvy.
• Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom uhradenia celkovej kúpnej ceny v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim poverenej osoby, resp. dňom kedy bolo kupujúcemu umožnené zo strany predávajúceho prevziať tovar, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru. V prípade dodania tovaru podnikateľovi prostredníctvom kuriéra prechádza na podnikateľa nebezpečenstvo na tovare dňom odovzdania tovaru prvému dopravcovi tovaru do miesta dodania určeného podnikateľom v Objednávke.
• Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v zmysle kúpnej zmluvy (t.j. Objednávky a Záväzného potvrdenia) do 30 kalendárnych dní od akceptácie Objednávky na základe Záväzného potvrdenia, pričom predávajúci zabezpečí dodanie tovaru na vlastné náklady. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie.
• Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na miesto určené kupujúcim v Objednávke a kupujúci je povinný dodaný tovar v mieste určenom kupujúcim v Objednávke prevziať.
• Lehota na prevzatie tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu je v prípade:
• osobného prevzatia tovaru v prevádzke predávajúceho, t.j. na adrese: Záhradná 19, 90201 Pezinok – 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru do prevádzky predávajúceho; za deň doručenia tovaru do prevádzky sa považuje deň oznámený predávajúcim kupujúcemu, najskôr však deň, kedy bolo oznámenie o doručení tovaru do prevádzky predávajúceho doručené kupujúcemu,
• doručenia kuriérom – deň oznámený ako deň doručenia kuriérskou spoločnosťou zabezpečujúcom dodanie tovaru kupujúcemu, pokiaľ sa kupujúci s kuriérskou spoločnosťou nedohodne inak.
• V prípade opakovaného doručovania z dôvodu na strane kupujúceho (najmä, avšak nie výlučne z dôvodu neprítomnosti kupujúceho v mieste dodania tovaru určenom kupujúcim v Objednávke, resp. ak si kupujúci neprevezme tovar v lehote na prevzatie tovaru podľa bodu 8. tohto článku Obchodných podmienok), náklady prípadného opakovaného doručovania tovaru je povinný znášať kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
• Pokiaľ nie je uvedené inak, za deň prevzatia tovaru sa považuje deň prevzatia tovaru kupujúcim v prevádzkových priestoroch v predávajúceho (v prípade osobného prevzatia) alebo deň, kedy bol zo strany kupujúceho, resp. ním poverenej osoby prevzatý od doručovateľa – kuriéra. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, za deň prevzatia tovaru kupujúcim osobou sa považuje:
• okamih prevzatia tovaru spotrebiteľom, resp. ním poverenej osoby, ktorý bol dodaný ako posledný v prípade, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene,
• okamih prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu spotrebiteľom, resp. ním poverenej osoby v prípade, ak sa kupujúcemu dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov,
• okamih prevzatia prvého dodaného tovaru spotrebiteľom, resp. ním poverenej osoby v prípade, ak sa tovar dodáva kupujúcemu opakovane počas vymedzeného obdobia.
• Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia predmetu tovaru dodávaného v zmysle Objednávky, rovnako ani poskytovanie služby spojenej s vynášaním tovaru (t.j. tieto služby nie sú zahrnuté v kúpnej cene).
• Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad o kúpe (faktúru) vystavený v súlade s daňovými právnymi predpismi platnými v SR v čase vystavenia daňového dokladu (faktúry) a návod na používanie výrobku.
• V prípade, ak predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku (viď V. Obchodných podmienok), vydá kupujúcemu záručný list, resp. vyhlásenie o záruke za akosť tovaru dodaného na základe Objednávky (ďalej len „záručný list“). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe (faktúru).

IV.
Zrušenie Objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

• Kupujúci je až do času doručenia Záväzného potvrdenia oprávnený zrušiť Objednávku, resp. časť Objednávky, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho: shop@madeingermany.sk, pričom v e-maile uvedie údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho (v rozsahu, ktoré uviedol do Objednávky) a tovaru uvedeného v Objednávke (uvedením najmä špecifikácie objednaného tovaru a čísla Objednávky), ktorý je predmetom zrušenia Objednávky, resp. jej časti. V takomto prípade je zrušenie Objednávky bez vzniku dodatočných nákladov kupujúceho na vrátenie tovaru.
• Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
• kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v zmysle kúpnej zmluvy (t.j. Objednávky a Záväzného potvrdenia) riadne a včas,
• kupujúci neprevezme tovar v zmysle kúpnej zmluvy riadne a včas, t.j. v lehote na prevzatie tovaru podľa článku III. bod 8. Obchodných podmienok.
Dôvody na odstúpenie podľa tohto bodu Obchodných podmienok sa považujú za podstatné porušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
• Predávajúci je oprávnený tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy aj z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru, ktorý má byť kupujúcemu doručený zo strany predávajúceho v zmysle platne uzavretej kúpnej zmluvy prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej Obchodnými podmienkami alebo v kúpnej cene, ktorá je uvedená na Internetovom obchode, pričom o tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať kupujúceho.
• Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ,:
• má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru dodaného v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu; toto právo zostáva spotrebiteľovi zachované aj v prípade osobného prevzatia tovaru v zmysle Objednávky (t.j. v prevádzkových priestoroch predávajúceho);
• je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa písm. a) toho bodu Obchodných podmienok aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie;
• nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:
• predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré kupujúci rozbalil alebo aktivoval alebo registroval,
• predaj novín, časopisov a periodickej tlače, s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze,
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
• predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
• Kupujúci, ktorým je podnikateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, resp. v týchto Obchodných podmienkach a/alebo Reklamačnom poriadku určené inak.
• Kupujúci (podnikateľ, spotrebiteľ) má právo odstúpiť aj v prípade:
• ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej lehote, a to ani v náhradnej lehote 14 kalendárnych dní od nesplnenia povinnosti predávajúceho dodať tovar v zmysle kúpnej zmluvy (t.j. v zmysle Objednávky a Záväzného potvrdenia) riadne a včas;
• v prípadoch určených Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok.
• Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu: shop@madeingermany.sk, alebo písomne na adresu predávajúceho: RETRY, s.r.o. Kupeckého 15, 902 01 Pezinok. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie/Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho je prístupný tu. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie v zmysle týchto Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.
• Oznámenie o odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy obsahuje, najmä:
• číslo a dátum Objednávky,
• variabilný symbol Objednávky
• identifikačné údaje kupujúceho,
• špecifikáciu tovaru,
• spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie kupujúcim.
• Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o doručení oznámenia o odstúpení podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Obchodných podmienok bez zbytočného odkladu.
• Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil, s výnimkou nároku predávajúceho na úhradu nákladov na vrátenie tovaru.
• Kupujúci je povinný vrátiť (osobne, alebo iným spôsobom) tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu po odstúpení od kúpnej zmluvy so všetkými dokladmi, ktoré spolu s Objednávkou od predávajúceho obdržal (najmä, avšak nie výlučne návod, záručný list, doklad o zaplatení), a to na adresu prevádzky predávajúceho: Záhradná 19, 90201 Pezinok. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný/znečistený/poškodený tovar a pod.), t.j. kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Nárok na úhradu nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny (plnenia), ktorú kupujúci predávajúcemu uhradil, pričom s uvedeným postupom kupujúci vyjadruje súhlas.
• Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, rovnakým spôsobom, ako použil kupujúci pri platbe kúpnej ceny za tovar v zmysle Objednávky, pokiaľ kupujúci neuviedol spôsob vrátenia plnenia v oznámení podľa bodu 4. tohto článku Obchodných podmienok a v prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, mu nebudú účtované ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa prvej vety tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
• Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru po odoslaní tovaru zo strany kupujúceho a pred doručením predávajúcemu, preto predávajúci odporúča, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Kupujúci je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
• Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho znáša kupujúci.

V.
Zodpovednosť za vady tovaru a záruka za akosť tovaru

• Predávajúci je povinný dodať tovar v požadovanej akosti, vyhotovení a v množstve, ktoré určuje kúpna zmluva, a v prípade, ak kúpna zmluva neurčuje akosť a vyhotovenie, predávajúci je povinný dodať tovar v zmysle kúpnej zmluvy v akosti, vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu, na ktorý sa tovar obvykle používa.
• V prípade, ak má tovar vady (t.j. predávajúci porušil povinnosť podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Obchodných podmienok), kupujúci má právo uplatniť si nároky z vád tovaru v súlade s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku.
• V prípade, ak v Reklamačnom poriadku nie je uvedené inak, predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru, t.j. vyhlasuje, že po dobu a za podmienok stanovených v Reklamačnom poriadku bude tovar spôsobilý na obvyklý účel, a že si zachová obvyklé vlastnosti.
• Podmienky poskytnutia záruky, plynutia záručnej vady, uplatnenia nárokov kupujúceho z poskytnutej záruky sú stanovené v Reklamačnom poriadku.

VI.
Riešenie sporov

• Všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, sa budú prednostne riešiť rokovaniami alebo vzájomnou dohodou.
• Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, je možné riešiť prostredníctvom subjektu mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, (P. O. BOX 29) 827 99 Bratislava, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk) alebo je možné spor riešiť prostredníctvom portálu Európskej komisie a jej portálu na riešenie sporov online (k tomu určenej platformy dostupnej na RSO) .
• Predávajúci odporúča kupujúcemu kontaktovať predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr, ako kupujúci pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu.
• V prípade, ak predávajúci a kupujúci nevyriešia vzájomný spor rokovaním, resp. mimosúdne, zmluvné strany sa dohodli, že spor bude s konečnou platnosťou rozhodnutý v súdnom konaní pred súdmi Slovenskej republiky.

VII.
Ochrana osobných údajov

• Informácie o spracovaní osobných údajov kupujúci nájde na Internetovom obchode v sekcii Informácie o spracúvaní osobných údajov.
• Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme.
• Kupujúci je povinný pred odoslaním Objednávky aktívne (zakliknutím políčka) potvrdiť skutočnosť, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho ako aj skutočnosť, že sa oboznámil s účelom, dobou a rozsahom spracúvania osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho, ako aj o možnostiach odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov o kupujúcom zo strany predávajúceho.

VIII.
Doručovanie

• Pre účely vzájomnej komunikácie predávajúceho a kupujúceho, sú platné nasledovné údaje:
• predávajúci:
• adresa pre doručovanie písomností: Kupeckého 723/15 , 90201 Pezinok
• e-mailová adresa: obchod@madeingermany.sk
• telefonický kontakt: +421903200607
• poverená osoba na komunikáciu s kupujúcim: Juraj Gago
• kupujúci:
• kontaktné údaje (fakturačná adresa pre doručovanie písomností) a kontaktný e-mail uvedený v Objednávke.
• Písomnosti, ktoré si budú vzájomne doručovať zmluvné strany podľa kúpnej zmluvy a týchto Obchodných podmienok sa doručujú ako zásielky adresované doporučene (ďalej len „zásielka“), pokiaľ v týchto Obchodných podmienok nie je uvedené inak. Povinnosť zmluvnej strany doručiť zásielku druhej zmluvnej strane sa považuje za splnenú dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorá je adresátom zásielky. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty/kuriéra vráti zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú tým dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky).
• Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností a oznámení podľa týchto Obchodných podmienok (t.j. zásielky) sa bude prednostne využívať elektronické doručovanie prostredníctvom e-mailovej komunikácie (t.j. na e-mail podľa bodu 1. tohto článku Obchodných podmienok), pokiaľ Obchodné podmienky neustanovujú výlučne doručovanie prostredníctvom pošty/kuriéra. V prípade doručovania písomností prostredníctvom e-mailu sa písomnosť považuje za doručenú dňom odoslania písomnosti uvedeným spôsobom niektorou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

IX.
Záverečné ustanovenia

• Kúpnu zmluvu je možno meniť či dopĺňať na základe vzájomnej dohody kupujúceho, a predávajúceho.
• Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, jej výklad a otázky v nej neupravené sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
• Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, a jej výklad sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej spolu len „Zákony o ochrane spotrebiteľa“). V prípade rozporu kogentných ustanovení Občianskeho zákonníka a/alebo Zákonov o ochrane spotrebiteľa s obsahom kúpnej zmluvy a/alebo Obchodných podmienok, majú prednosť kogentné ustanovenia Občianskeho zákonníka a/alebo Zákonov o ochrane spotrebiteľa.
• Predávajúci je oprávnený meniť tieto Obchodné podmienky. Obchodné podmienky sú platné pre konkrétnu kúpnu zmluvu v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
• Obchodné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim založeným kúpnou zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.
• Ak sa niektoré ustanovenie Obchodných podmienok, resp. kúpnej zmluvy stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu platné, účinné resp. vykonateľné. Predávajúci v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Obchodných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.
• Text týchto Obchodných podmienok je v slovenskom jazyku a je záväzný. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2019 a rušia znenie obchodných podmienok zo dňa 31.12.2018

RETRY, s.r.o., dňa 1.1.2019